Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LULUMANUFAKTURA.PL


Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator Danych Osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Pliki cookies

§ 9 Udostępnianie danych

§ 10 Uprawnienia Klientów

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://lulumanufaktura.pl/ (dalej jako „Sklep internetowy”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Alina Fitał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lulu Cafe Alina Fitał , ul. Rzeszowska 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141571996, REGON: 380755327 (dalej jako „Administrator”).

 

§ 3 Dane kontaktowe

 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@lulumanufaktura.pl lub pisemnie na adres: Lulu Cafe Alina Fitał , ul. Rzeszowska 10, 36-100 Kolbuszowa.

 

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

 

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),

prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

marketing bezpośredni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

dane dotyczące prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,

dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,

dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej

cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

§ 7 Kategorie danych osobowych

 

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko,

w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firma i NIP,

w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu,

w związku ze świadczeniem usługi newslettera: adres e-mail.

W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

§ 8 Pliki cookies

 

Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analytics, Google Ads), Facebook Inc. (Facebook Pixel). Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 9 Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,

płatności elektronicznych,

księgowe,

hostingowe,

informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,

marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

§ 10 Uprawnienia Klientów

 

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl